Chú ý: Để tra nghĩa của 1 từ, hãy nhấp chuột hai lần lên từ đó.